Сертификати за качество

СЕРТИФИКАТИ

Производство на метални изделия за строителството – въздуховоди

Сертификати ISO 9001 : 2015, ISO 18001 : 2007, ISO 14001 : 2015, ISO 50001 : 2011 с всички версии на английски и немски език. Всички видове дейности с метални изделия за производство на въздуховоди.
Берк пласт ХМГ” ЕООД притежава сертификат за съответствие БДС EN ISO9001:2015, валиден за следните дейности – “Производство и пласмент на дограма и метални изделия за строителството ” , БДС EN ISO 14001:2015, валиден за всички дейности, свързани с: “Производство и пласмент на дограма и метални изделия за строителството”, включително приложените сертификати.

Сертификат ISO 9001 : 2015

Сертификат ISO 18001 : 2007

Сертификат ISO 14001 : 2015

Сертификат ISO 50001 : 2011

Сертификат ISO 18001 : 2007 DE

Сертификат ISO 18001 : 2007 EN

Сертификат ISO 9001 : 2015 DE

Сертификат ISO 9001 : 2015 EN

Сертификат ISO 14001 : 2015 DE

Сертификат ISO 14001 : 2015 EN

Сертификат ISO 50001 : 2011 EN